ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิตอำภรณ์ นนทฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์
ครู คศ.2

นายภาณุโรจน์ โสตยิ้ม
ครู คศ.2

นางสาวชวนพิศ คชริน
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร เหมกัง
ครู คศ.1

นางสาวหยาดฝน แสงแก้ว
ครูผู้ช่วย