ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางละออง เป็ดสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ