ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน

นางสาววรุณยุพา สุโข
ครูธุรการ

นายระหีม โต๊ะหลี
นักการภารโรง