ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนีย์ รอดนิตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุไรรัตน์ รอดภัย
ครู คศ.3

นางศิริวรรณ เริ่มฤกษ์
ครู คศ.3