ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจารีย์ อิสิงห์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร ปานราม
ครู คศ.3

นางปิยะนุช โสตยิ้ม
ครู คศ.2