ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางถาวร ดำแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี อารี
ครู คศ.2