ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุณี สุรทิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุษา อึ่งสกุล
ครู คศ.3

นางประไพ ใจหาญ
ครู คศ.3