ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอาภรณ์ อิ่มดม
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสมนึก ดุลยไพรี
ครู คศ.3

นางคนึงนิจ แก้ววิจิตร
ครู คศ.3

นางนุชรีย์ เชาวฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวนัยนา เครือสนิท
ครู คศ.1

นางอรสา โต๊ะแหมด
ครูจ้างสอน

นางอรเพ็ญ คงเพชร
ครูจ้างสอน