ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพินิต แสงแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจารีย์ อิสิงห์จันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางศิริวรรณ เริ่มฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสุภาพร ปานราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางถาวร ดำแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล