ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านบางสำโรง

 

                โรงเรียนบ้านบางสำโรง จัดตั้งครั้งแรก พ.ศ. 2480  โดยนายบุญพิศ  แก้วประจบ ศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์  ขอความร่วมมือกับกำนัน ชุม  แสงสุวรรณ  ผู้ใหญ่  แป้น  โสมสุข  นายสงัด  โดยเจริญ   นายห้วงนุ้ย  หมัดสว่าง   จัดสร้าง

                เปิดเรียนครั้งแรก  วันที่   24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2484   ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล  ตำบลทุ่งกง “บางสำโรง” (บ้านบางสำโรงเป็นชื่อหมู่บ้านที่ผนวกจาก บ้านบางมุดและบ้านบางทะ และในหมู่บ้านมีต้นไม้ชนิดหนึ่งมากที่สุด คือต้นโหรง : ภาษาถิ่น เลยเรียกว่า บางโหรงหรือบางสำโรง)  ด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา  จัดสอนและใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  มีนายปลีก  สุวรรณโชติเป็นครูใหญ่คนแรก  และปัจจุบันมีนายพินิต  แสงแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสำโรง  ซึ่งเป็นผู้บริหารคนที่ 18 และมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน

                ที่ดินโรงเรียน  1  แปลง  มีเนื้อที่  8 ไร่   3  งาน   46  ตารางวา ซึ่งเดิมมีเนื้อที่  12 ไร่ แต่ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังไปทุกปี และเด็กชายทนงศักดิ์ สุริวงศ์ เขียนจดหมายถึงนายบรรหาร  ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้น ขอเขื่อนกั้นตลิ่งพัง และได้รับงบประมาณ 15,000,000 บาท  ก่อสร้างโดยโยธาธิการจังหวัด และแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2541   ในสมัยที่มีนายคมสัน จันทรสร   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งจัดว่าสถานที่ริมเขื่อนเป็นสถานที่หนึ่งที่ทำให้โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง    

                ในปีการศึกษา 2555  มีครู  16  คน วิทยากรอิสลามศึกษา   1   คน ครูจ้างสอน  5  คน  พนักงานราชการ 1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  คน นักการ ภารโรง 1  คน  นักเรียน  509  คน เปิดสอนในระดับก่อนปฐมวัยและระดับประถมศึกษา มีจำนวน  19  ห้องเรียน เป็นสถานที่เล่นกีฬาของหมู่บ้าน และเป็นแหล่งออกกำลังกาย  นันทนาการ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้านและเป็นสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน